Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)

Päivitetty 10.3.2020

1. REKISTERINPITÄJÄ

Artery Branding Design
Y-tunnus: 2106053-9
osoite: Pallotie 26 A
01280 Vantaa


2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Natali Popova
Puh. +358 44 283 9972
info@natalipopova.com


3. REKISTERIN NIMI

Artery Branding Designin asiakas- ja sidosryhmärekisteri


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tarkoituksena on asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käytetään asiakaspalveluun, viestintään ja palveluiden markkinoimiseen. Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakas- ja sidosryhmärekisteriin talletetaan Artery Branding Designin asiakkaat, yhteistyökumppanit, mediayhteydet, satunnaiset tilaisuuksiin osallistujat sekä muut sidosryhmät.

Rekisteröidyistä kerätään rekisteriin nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema yrityksessä sekä tarvittaessa laskutustiedot. Tilaisuuksiin osallistuvista kerätään lisäksi ammattinimike sekä tieto mahdollisista erikoisruokavalioista ja tarvittaessa henkilötunnus ja passin numero.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään, yhteistyökumppaneilta ja muista luotettavista lähteistä.


7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Lähtökohtaisesti emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yritys- tai liiketoimintakaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä. Lisäksi voimme luovuttaa tietoja, mikäli arvioimme että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, rekisteröityjen tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi.

Artery Branding Design ei luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin.


8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. TIETOJEN SÄILYTYS

Artery Branding Design poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi. Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Artery Branding Designia säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.


10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tietokannat ja niistä otetut varmistukset on suojattu asianmukaisesti. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.


11. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.


12. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojensa oikaisemista tai täydentämistä taikka rekisterissä olevien tietojensa poistamista. Mikäli henkilötiedoissa on virhe, se oikaistaan viipymättä.


13. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, jos henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää suoramarkkinointi. Rekisteröidyllä on myös oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


14. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Päivitämme tietosuojaselosteemme muutokset verkkopalveluumme. Asiakas hyväksyy muutetut sopimusehdot jatkamalla Artery Branding Designin palveluiden käyttöä. Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimusliite ei siten edellytä asiakkaalta allekirjoitusta tai muita aktiivisia toimenpiteitä.